Üldtingimused" või

Sisukord:

Artikkel 1 - Mõisted

Artikkel 2 - Ettevõtja identiteet

Artikkel 3 - Kohaldatavus

Artikkel 4 - Pakkumine

Artikkel 5 - Leping

Artikkel 6 - Taganemisõigus

Artikkel 7 - Kulud taganemise korral

Artikkel 8 - Taganemisõiguse välistamine

Artikkel 9 - Hind

Artikkel 10 - Vastavus ja garantii

Artikkel 11 - Kohaletoimetamine ja täitmine

Artikkel 12 - Pikaajalised tehingud: kestus, lõpetamine ja pikendamine

Artikkel 13 - Makse

Artikkel 14 - Kaebuste käsitlemine

Artikkel 15 - Vaidlused

Artikkel 16 - Lisatingimused või erandlikud sätted

 Artikkel 1 - Mõisted

Käesolevates tingimustes tähendavad järgmised terminid:

 1. Tagastamisperiood: aeg, mille jooksul tarbija saab kasutada oma taganemisõigust;
 2. Tarbija: füüsiline isik, kes ei tegutse ettevõtte või kutsealase tegevuse raames ning sõlmib ettevõtjaga kauglepingu;
 3. Päev: kalendripäev;
 4. Pikaajaline tehing: kaugleping toodete ja/või teenuste seeriaga, mille kohaletoimetamise ja/või saamise kohustus on ajaliselt jaotatud;
 5. Kestev andmekandja: vahend, mis võimaldab tarbijal või ettevõtjal isikule suunatud teavet salvestada viisil, mis võimaldab tulevikus selle teavet lugeda ja reprodutseerida muutmata kujul.
 6. Taganemisõigus: tarbijal on võimalus loobuda kauglepingust taganemisperioodi jooksul;
 7. Mudelvorm: taganemisvorm, mille ettevõtja tarbijale kättesaadavaks teeb, kui viimane soovib kasutada oma taganemisõigust.
 8. Ettevõtja: füüsiline või juriidiline isik, kes pakub tarbijatele tooteid ja/või teenuseid kauglepingu alusel;
 9. Kaugleping: leping, mille ettevõtja sõlmib toodete ja/või teenuste kaugmüügi osana, kasutades ainult ühte või mitut kaugkommunikatsioonitehnikat;
 10. Kaugkommunikatsioonitehnika: vahend, mida saab kasutada lepingu sõlmimiseks, ilma et tarbija ja ettevõtja oleksid samas ruumis kohtunud.
 11. Üldtingimused: ettevõtja käesolevad üldtingimused.

Artikkel 2 - Ettevõtja identiteet

Sideways

Waterwinweg 31

7572 PD, Oldenzaal

Telefoninumber: +31(0)548201001

E-post: [email protected]

Registreerimisnumber: 84072474

KMKN: NL003913001B78

Artikkel 3 - Kohaldatavus

 1. Käesolevad üldtingimused kehtivad kõigile ettevõtja pakkumistele ja kõigile kauglepingutele ning tellimustele ettevõtja ja tarbija vahel.
 2. Enne kauglepingu sõlmimist tehakse tarbijale kättesaadavaks käesolevate üldtingimuste tekst. Kui see mõistlikult võimalik ei ole, teavitatakse tarbijat enne kauglepingu sõlmimist, et üldtingimused on ettevõtja juures nähtavad ja need saadetakse tarbijale võimalikult kiiresti ja tasuta.
 3. Kui kaugleping sõlmitakse elektrooniliselt, siis võib sellest tulenevalt esimese ja teise lõike sätted erineda ja enne kauglepingu sõlmimist tehakse tarbijale käesolevate üldtingimuste tekst elektrooniliselt kättesaadavaks nii, et tarbija saab selle hõlpsalt salvestada püsivale andmekandjale. Kui see mõistlikult võimalik ei ole, teavitatakse tarbijat enne kauglepingu sõlmimist, kus üldtingimusi elektrooniliselt lugeda saab ja et need saadetakse tarbijale elektroonilisel teel või muul viisil tasuta.
 4. Juhul kui lisaks käesolevatele üldtingimustele kohaldatakse ka konkreetse toote või teenuse tingimusi, kohaldatakse käesoleva artikli teise ja kolmanda lõike sätteid ning tarbija võib vastuoluliste üldtingimuste korral alati tugineda sätetele, mis tema jaoks kõige soodsamad on.
 5. Juhul kui üks või mitu käesolevate üldtingimuste sätetest mingil ajal täielikult või osaliselt kehtetuks tunnistatakse või tühistatakse, jäävad leping ja käesolevad üldtingimused muus osas kehtima ja asjaomane säte asendatakse viivitamatult läbirääkimiste teel sätega, mis võimalikult täpselt vastab algse sätte eesmärgile.
 6. Situatsioonid, mis ei ole käesolevates üldtingimustes reguleeritud, tuleb hinnata "üldtingimuste vaimu" alusel.
 7. Kõik ebaselgused käesolevate üldtingimuste tõlgendamisel või sisus lahendatakse vastavalt "üldtingimuste vaimule".

 Artikkel 4 - Pakkumine

 1. Kui pakkumusel on piiratud kehtivusaeg või sellega on seotud tingimused, tuleb need pakkumises selgelt välja tuua.
 2. Pakkumine on vaba valikuga. Ettevõtjal on õigus pakkumist muuta ja kohandada.
 3. Pakkumine sisaldab toodete ja/või teenuste täielikku ja täpset kirjeldust. Kirjeldus peab olema piisavalt üksikasjalik, et tarbijal oleks võimalik pakkumist korralikult hinnata. Kui ettevõtja kasutab pilte, peavad need olema tõepärased kujutused pakutavatest toodetest ja/või teenustest. Selged eksimused või vead pakkumises ei ole ettevõtjale siduvad.
 4. Kõik pakkumises olevad pildid, spetsifikatsioonid ja andmed on viitena ning ei saa olla aluseks kahjunõudele ega lepingu tühistamisele.
 5. Piltidel toodete juures on tõetruu kujutis pakutavatest toodetest. Ettevõtja ei saa aga tagada, et kujutatud värvid vastavad täpselt toodete tegelikele värvidele.
 6. Iga pakkumus sisaldab sellist teavet, et tarbijale oleks selge, millised õigused ja kohustused on seotud pakkumise vastuvõtmisega, sealhulgas:
  • hind koos maksudega;
  • võimalikud saatmiskulud;
  • lepingu sõlmimise viis ja selleks vajalikud tegevused;
  • kas ja kuidas saab kasutada taganemisõigust;
  • makse, tarnimise ja lepingu täitmise viis;
  • periood, mille jooksul pakkumus võib olla aktsepteeritud, samuti periood, mille jooksul ettevõtja hind garanteeritakse;
  • kaugkommunikatsiooni kasutamise tasu suurus, kui kaugkommunikatsiooni kasutamise kulud arvutatakse välja muul viisil kui tavaline baashind kasutatava kommunikatsioonivahendi eest;
  • kas ja kuidas lepingut säilitatakse pärast selle sõlmimist ning kuidas tarbija saab seda kontrollida;
  • kuidas saab tarbija enne lepingu sõlmimist kontrollida ja vajadusel parandada lepingu raames esitatud andmeid;
  • muud keeled, milles lepingut võib sõlmida lisaks hollandi keelele;
  • ettevõtja järgib käitumisreegleid ja kuidas tarbija saab neid elektroonilisel teel kättesaadavaks teha; ja
  • kauglepingu puhul minimaalne lepinguperiood juhul, kui tegemist on pikaajalise tehinguga.

Artikkel 5 - Leping

 1. Leping jõustub, tingimusel ettevõtte poolt sätestatud tingimuste täitmisel, hetkel, kui tarbija aktsepteerib pakkumist.
 2. Kui tarbija aktsepteeris pakkumist elektroonilisel teel, kinnitab ettevõtja elektrooniliselt pakkumise aktsepteerimise vastuvõtmist. Seni, kuni ettevõtja ei ole aktsepteerimise vastuvõtmist kinnitanud, saab tarbija lepingu tühistada.
 3. Kui leping sõlmitakse elektroonilisel teel, võtab ettevõtja asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid elektroonilise andmeedastuse turvalisuse tagamiseks ja loob turvalise veebi keskkonna. Kui tarbija saab maksta elektrooniliselt, võtab ettevõtja vastavaid turvameetmeid.
 4. Ettevõtja võib - seaduslikus raamistikus - uurida, kas tarbija suudab täita oma maksekohustusi, samuti kõiki fakte ja tegureid, mis on olulised kauglepingu vastutustundlikuks sõlmimiseks. Kui ettevõtjal on selle uuringu tulemusel piisavalt põhjuseid kauglepingut mitte sõlmida, on tal õigus tellimus või taotlus põhjendatud keelduda või siduda selle täitmisega eritingimused.
 5. Ettevõtja lisab tootele või teenusele järgmised andmed, kas kirjalikult või viisil, mis võimaldab tarbijal neid kergesti ja püsivalt säilitataval andmekandjal salvestada:
  • ettevõtte kaebustega pöördumise aadress;
  • tingimused, mille kohaselt ja viis, kuidas tarbija saab kasutada taganemisõigust, või selge teade taganemisõigusest;
  • garantiitingimused ja olemasolevad teenused pärast ostu;
  • ettevõtja poolt juba tarbijale esitatud artikli 4 lõikes 3 toodud andmed, välja arvatud juhul, kui ettevõtja on need andmed tarbijale juba enne lepingu täitmist esitanud;
  • tühistamise tingimused, kui leping kestab üle ühe aasta või on määramata kestvusega.
 6. Pikaajalise tehingu korral kehtib eelmine lõige ainult esimese tarnimise kohta.
 7. Iga leping sõlmitakse tingimusel, et vastavalt toote kättesaadavus on piisav.

Artikkel 6 - Taganemisõigus

Toodete tarnimisel:

 1. Tooteid ostes on tarbijal võimalus lepingust loobuda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. See mõtlemisaeg algab päevast pärast toote kättesaamist tarbija poolt või enne tarbija poolt nimetatud ja ettevõttele teada antud esindaja poolt.
 2. Mõtlemisaja jooksul peab tarbija toodet ja pakendit hoolikalt käsitsema. Ta võib toote välja pakkida või kasutada ainult niivõrd, kuivõrd see on vajalik toote hindamiseks, kas ta soovib seda säilitada. Kui ta kasutab oma taganemisõigust, peab ta toote tagastama ettevõtjale kõigi kaasasolevate lisaseadmetega ja - kui see on mõistlikult võimalik - algse seisundi ja pakendiga, järgides ettevõtja poolt antud mõistlikke ja selgeid juhiseid.
 3. Kui tarbija soovib kasutada oma taganemisõigust, peab ta sellest teavitama ettevõtjat 14 päeva jooksul pärast toote kättesaamist. Tarbija peab selle teatamise tegema kasutades ettevõtja poolt antud mudelvormi. Pärast tarbija poolt taganemisõiguse kasutamise soovi teatamist, peab klient toote ettevõtjale tagastama 14 päeva jooksul. Tarbija peab tõendama, et tarnitud kaubad on õigeaegselt tagasi saadetud, näiteks saatmise tõendi abil.
 4. Kui klient ei ole pärast lõike 2 ja 3 nimetatud tähtaegade möödumist teatanud oma taganemisõiguse kasutamisest või ei ole toodet ettevõtjale tagastanud, on ost lepingusse sõlmitud.

Teenuste pakkumisel:

 1. Teenuste pakkumisel on tarbijal õigus lepingust põhjust avaldamata taganeda vähemalt 14 päeva jooksul alates lepingu sõlmimise päevast.
 2. Taganemisõiguse kasutamiseks peab tarbija järgima ettevõtja poolt pakkumise juures ja/või hiljemalt tarnimisel antud mõistlikke ja selgeid juhiseid.

Artikkel 7 - Taganemiskulud

 1. Kui tarbija kasutab oma taganemisõigust, kantakse tagasivõtmise kulud tema arvele kõige rohkem.
 2. Kui tarbija on juba summa maksnud, kannab ettevõtja selle summa tagasi niipea kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast taganemist. Siinjuures kehtib tingimus, et toode on juba tagasi saadetud veebipoe müüjale või et tarne täielikust tagasipöördumisest on esitatud veenvad tõendid. Tagasimakse tehakse samale makseviisile, mida tarbija on kasutanud, välja arvatud juhul, kui tarbija annab selgesõnalise nõusoleku mõnele muule makseviisile.
 3. Kui toode on tarbija poolt hoolimatu käsitlemise tõttu kahjustatud, vastutab tarbija toote väärtuse vähenemise eest.
 4. Tarbikule ei saa toote väärtuse vähenemise eest süüdistada, kui ettevõtja ei ole enne ostu sõlmimist andnud kõike nõutud teavet taganemisõiguse kohta.

Artikkel 8 - Taganemisõiguse välistamine

 1. Ettevõtja võib tarbija taganemisõiguse välistada toodete puhul, nagu on kirjeldatud lõikes 2 ja 3. Taganemisõiguse välistamine kehtib ainult siis, kui ettevõtja on selle pakkumises selgelt märkinud või hiljemalt enne lepingu sõlmimist.
 2. Taganemisõiguse välistamine on võimalik ainult toodete puhul:
 3. mille ettevõtja on valmistanud vastavalt tarbija spetsifikatsioonidele;
 4. mis on selgelt isikliku iseloomuga;
 5. mis ei saa looduse tõttu tagasi saata;
 6. mis võivad kiiresti halveneda või vananeda;
 7. mille hind on seotud finantsturgude kõikumistega, mida ettevõtja ei saa mõjutada;
 8. eraldi ajalehtedele ja ajakirjadele;
 9. audio- ja videosalvestistele ning arvutitarkvarale, mille pitser on tarbija poolt katki tehtud.
 10. hügieenitoodetele, mille pitser on tarbija poolt katki tehtud.
 11. Taganemisõiguse välistamine on võimalik ainult teenuste puhul:
 12. majutuse, transpordi, restorani või vaba aja veetmise osutamisel kindlal kuupäeval või ajavahemikul;
 13. kui tarbija nõusolekul on teenuse osutamine alustatud enne mõtlemisaja lõppemist;
 14. spordivõistluste ja loteriide korraldamisel.

Artikkel 9 - Hind

 1. Pakkumises märgitud kehtivusaja jooksul ei tõuse pakutavate toodete ja/või teenuste hinnad, välja arvatud käibemaksumäärade muutmise tõttu toimunud hinnamuutuste korral.
 2. Erihinnaga toodete või teenuste puhul, mis on seotud finantsturgude kõikumistega ja mida ettevõtja ei saa mõjutada, võib ettevõtja pakkuda muutuvaid hindu. Neid kõikumisi ja võimalikke hindu märgitakse pakkumises.
 3. Hinnatõusud kuni 3 kuu jooksul pärast lepingu sõlmimist on lubatud ainult juhul, kui need on tingitud õigusaktidest või määrustest.
 4. Hinnatõusud alates 3 kuu möödumisest lepingu sõlmimisest on lubatud ainult juhul, kui ettevõtja on selle kokku leppinud ja:
 5. need on tingitud õigusaktidest või määrustest; või
 6. tarbijal on õigus leping üles öelda alates päevast, mil hinnatõus jõustub.
 7. Toote- või teenusepakkumises märgitud hinnad sisaldavad käibemaksu.
 8. Kõik hinnad on trükivigade ja trükivigade suhtes. Trükivigade tagajärgede eest ei võeta vastutust. Trükivigade korral ei ole ettevõtja kohustatud toodet müüma vale hinnaga.

Artikkel 10 - Vastavus ja Garantii

 1. Ettevõtja tagab, et tooted ja/või teenused vastavad lepingule, pakkumises esitatud spetsifikatsioonidele, mõistlikele nõuetele usaldusväärsuse ja/või kasutatavuse osas ning lepingu sõlmimise kuupäeval kehtivatele õigusaktidele ja valitsuse eeskirjadele. Kui on kokku lepitud, tagab ettevõtja ka, et toode sobib kasutamiseks muul eesmärgil kui tavaline.
 2. Ettevõtja, tootja või importija antud garantii ei mõjuta tarbijate lepingu alusel ettevõtjale esitatavaid seaduslikke õigusi ja nõudeid.
 3. Eventuaalsed puudused või valesti tarnitud tooted tuleb ettevõtjale teatada kirjalikult 4 nädala jooksul pärast tarnimist. Toodete tagastamine peab toimuma originaalpakendis ja uues seisukorras.
 4. Ettevõtja garantii periood vastab tootjagarantii perioodile. Siiski ei vastuta ettevõtja kunagi toodete lõpliku sobivuse eest iga konkreetse tarbija kasutuse korral ega ka toodete kasutamise või rakendamise kohta antud juhiste eest.
 5. Garantii ei kehti, kui:
 • Tarbija on tarnitud tooted ise parandanud ja/või töödelnud või lasknud neid parandada ja/või töödelda kolmandate isikute poolt;
 • Tarnitud tooted on olnud ebatavalistes tingimustes või on neid käsitletud hooletult või vastuolus ettevõtja juhistega ja/või on nendega käideldud vastupidiselt pakendil toodud juhistele;
 • Defektid on osaliselt või täielikult tingitud valitsuse määrustest või määrustest, mis puudutavad kasutatud materjalide tüüpi või kvaliteeti.

Artikkel 11 - Kohaletoimetamine ja täitmine

 1. Ettevõtja järgib suurimat hoolikust toodete tellimuste vastuvõtmisel ja täitmisel ning teenuste osutamise taotluste hindamisel.
 2. Kohaletoimetamise kohaks loetakse aadress, mille tarbija on ettevõttele teatavaks teinud.
 3. Vastavalt käesoleva artikli lõike 4 sätestatule täidab ettevõte vastu võetud tellimused viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul, välja arvatud juhul, kui tarbija on nõustunud pikema kohaletoimetamise tähtajaga. Kui kohaletoimetamine viibib või kui tellimust ei saa täielikult täita, saab tarbija sellest teada hiljemalt 30 päeva pärast tellimuse esitamist. Sel juhul on tarbijal õigus lepingust kuludeta taganeda. Tarbijal ei ole õigust nõuda hüvitist.
 4. Kõik kohaletoimetamise tähtajad on informatiivsed. Tarbija ei saa tugineda mainitud tähtaegadele. Tähtaja ületamine ei anna tarbijale õigust nõuda hüvitist.
 5. Lepingust taganemise korral vastavalt käesoleva artikli lõikele 3 tagastab ettevõtja tarbijalt tasutud summa niipea kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates taganemisest.
 6. Kui tellitud toote tarnimine osutub võimatuks, teeb ettevõtja kõik endast oleneva, et pakkuda asendustoode. Hiljemalt kohaletoimetamisel teatatakse selgelt ja arusaadavalt, et tarnitakse asendustoode. Asendustoodete puhul ei saa taganemisõigust välistada. Tagastamise kulud kannab ettevõtja.
 7. Toodete kahjustuse ja/või kadumise risk lasub ettevõtjal kuni tarnimiseni tarbijale või ettevõtjale eelnevalt teatatud ja ettevõtjale teada antud esindajale, välja arvatud juhul, kui on kokku lepitud teisiti.

Artikkel 12 - Püsilepingud: kestus, lõpetamine ja pikendamine

Lõpetamine

 1. Tarbija võib igal ajal lõpetada lepingu, mis on sõlmitud määramata ajaks ja mis kohustab regulaarselt tarnima tooteid (sh elektrit), või osutama teenuseid, järgides selleks kokku lepitud lõpetamisreegleid ja üks kuu pikkust etteteatamistähtaega.
 2. Tarbija võib igal ajal lõpetada lepingu, mis on sõlmitud määratud ajaks ja mis kohustab regulaarselt tarnima tooteid (sh elektrit), või osutama teenuseid, järgides selleks kokku lepitud lõpetamisreegleid ja üks kuu pikkust etteteatamistähtaega enne lepingu määratud aja lõppu.
 3. Tarbija võib lõpetada käesolevas lõigus nimetatud lepingud:
 • igal ajal ja ei piirdu lõpetamisega kindlal ajal või perioodil;
 • vähemalt samal viisil kui ta sõlmis;
 • alati vähemalt sama etteteatamistähtajaga kui ettevõtja ise on endale kokku leppinud.

Pikendamine

 1. Leping, mis on sõlmitud määratud ajaks ja mis kohustab toodete (sh elektri) või teenuste regulaarset kohaletoimetamist, ei tohi vaikimisi pikendada ega uuendada kindlaks määratud ajaks.
 2. Erandina eelmisest punktist võib leping, mis on sõlmitud määratud ajaks ja mis kohustab päeva-, uudiste- ja nädalalehtede ning ajakirjade regulaarset kohaletoimetamist, vaikimisi pikendada kindlaks määratud ajaks kuni kolm kuud, kui tarbija saab selle pikendatud lepingu lõpus selle ühekuulise etteteatamisega lõpetada.
 3. Leping, mis on sõlmitud määratud ajaks ja mis kohustab regulaarselt toodete või teenuste kohaletoimetamist, võib vaikimisi pikendada ainult määramatuks ajaks, kui tarbijal on õigus igal ajal lõpetada ühe kuu etteteatamisega ja kolmekuulise etteteatamisajaga, kui leping kohustab regulaarselt, kuid mitte sagedamini kui üks kord kuus, päeva-, uudiste- ja nädalalehtede ning ajakirjade kohaletoimetamist.
 4. Leping piiratud kestusega, mille raames pakutakse päeva-, uudiste- ja nädalalehtede ning ajakirjade tutvustamiseks regulaarset kohaletoimetamist (proovi- või tutvumispakkumine), ei pikene vaikimisi ja lõpeb automaatselt pärast proovi- või tutvumisperioodi lõppu.

Kestus

 1. Kui leping kestab kauem kui aasta, võib tarbija pärast aasta möödumist lepingu igal ajal ühe kuu etteteatamisega lõpetada, välja arvatud juhul, kui mõistlikkus ja õiglus takistavad lepingu lõpetamist enne kokkulepitud kestuse lõppu.

Artikkel 13 - Tasumine

 1. Kui pole kokku lepitud teisiti, tuleb tarbijal tasuda hiljemalt 7 tööpäeva jooksul alates meelepidevuse algusest, millest on juttu artikli 6 lõike 1 kohaselt, ning teenuse osutamise lepingu korral alates selle lepingu kinnituse saamisest tarbijalt.
 2. Tarbijal on kohustus teatada ettevõtjale viivitamatult makseandmetes esinevatest ebatäpsustest.
 3. Tarbija maksejõuetuse korral võib ettevõtja seaduslikes piirides nõuda tarbijalt ette teatatud mõistlikke kulusid.

Artikkel 14 - Kaebuste käsitlemine

 1. Ettevõtjal on piisavalt avaldatud kaebuste käsitlemise kord ja ta käsitleb kaebust vastavalt sellele korrale.
 2. Lepingute täitmise kohta esitatud kaebused tuleb ettevõtjale esitada täielikult ja selgelt kirjeldatuna 7 päeva jooksul pärast tarbija tuvastatud puuduste tuvastamist.
 3. Ettevõtjale esitatud kaebused vastatakse hiljemalt 14 päeva jooksul alates kättesaamise kuupäevast. Kui kaebus nõuab ettevõtjalt ette nähtust pikemat töötlemisaega, vastab ettevõtja hiljemalt 14 päeva jooksul vastuvõtmise kuupäevast saadetud vastusega ning annab märku, millal tarbija saab oodata üksikasjalikumat vastust.
 4. Kui kaebust ei saa vastastikusel kokkuleppel lahendada, tekib vaidlus, mis on allutatud vaidluste lahendamisele.
 5. Kaebuste korral peab tarbija kõigepealt pöörduma ettevõtja poole. Kui veebipood on liitunud Stichting WebwinkelKeuriga ja kaebusi ei saa vastastikku lahendada, peab tarbija pöörduma Stichting WebwinkelKeuri (webwinkelkeur.nl) poole, kes vahendab tasuta. Kontrollige, kas sellel veebipoel on kehtiv liikmelisus aadressil https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Kui lahendust siiski ei leita, on tarbijal võimalus saata oma kaebus Stichting WebwinkelKeuri poolt määratud sõltumatu vaidluste komisjonile, kelle otsus on siduv ja millega nõustuvad nii ettevõtja kui ka tarbija. Vaidluste komisjonile esitamisega kaasnevad kulud, mida tarbija peab maksma vastavale komisjonile. Samuti on võimalik kaebusi esitada Euroopa ODRi platvormi kaudu (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Kaebus ei peata ettevõtja kohustusi, välja arvatud juhul, kui ettevõtja märgib kirjalikult teisiti.
 7. Kui kaebus osutub õigustatuks, asendab ettevõtja tooted või parandab need tarbija valikul tasuta.

Artikkel 15 - Vaidlused

 1. Lepingud ettevõtja ja tarbija vahel, millele kohaldatakse käesolevaid üldtingimusi, kuuluvad ainult Hollandi õiguse alla, isegi kui tarbija elab välismaal.
 2. Viini ostuõigus ei kohaldu.

Artikkel 16 - Lisatingimused või kõrvalekalded

Lisatingimused või kõrvalekalded käesolevatest üldtingimustest ei tohi olla tarbija kahjuks ja need tuleb kirjalikult fikseerida või salvestada viisil, mis on tarbijale kättesaadav ja mida saab säilitada püsival andmekandjal.